ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


 
Στην ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ έχουμε τη γνώση και την εμπειρία να προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών που υποστηρίζει τα προϊόντα μας, από τα λεπτομερή σχέδια των κόμβων και τα προγράμματα σηματοδότησης που παράγονται με μεθοδολογία που λαμβάνει υπόψη την κυκλοφοριακή ικανότητα του κόμβου έως την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και τηλεματική επιτήρηση του εξοπλισμού της φωτεινής σηματοδότησης μέσω διακομιστών Τηλεματικού ελέγχου ιδιοκτησίας της εταιρείας μας.

Ξεκινώντας από την επιτόπια έρευνα, αποτυπώνουμε ή/και σχεδιάζουμε την διαμόρφωση ενός νέου κόμβου και στην συνέχεια την υποδομή, τη διάταξη των ιστών, των σηματοδοτών και γενικά το ηλεκτρολογικό μέρος της εγκ/σης (καλωδιώσεις κλπ).

Στο επόμενο στάδιο, γίνεται επεξεργασία των κυκλοφοριακών δεδομένων και η εκπόνηση των προγραμμάτων σηματοδότησης με τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένου εξειδικευμένου λογισμικού βελτιστοποίησης (TRL Transyt_15), βασισμένης στο κριτήριο επίτευξης της μέγιστης κυκλοφοριακής απόδοσης, σε επίπεδο κόμβου ή τοπικού δικτύου.

Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω επεξεργασία, γίνεται στη συνέχεια η παραμετροποίηση και η ενταμίευση του προγράμματος στον ενδεδειγμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ρυθμιστή κυκλοφορίας κ.λ.π.), καθώς και -πριν από την αποστολή του για τοποθέτηση στο έργο- η δοκιμαστική λειτουργία και ο έλεγχος εντός του εργαστηρίου, σε συνθήκες απομίμησης του πεδίου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων είναι -ως γνωστό- δυναμικό φαινόμενο, δεδομένου ότι μεταλλάσσεται συνεχώς, κατά συνέπεια η αποδοτική λειτουργία μίας φωτεινής σηματοδότησης επιτυγχάνεται με επιμελή αποτίμηση της εκάστοτε υφιστάμενης κατάστασης και την εφαρμογή των κατά περίπτωση αναγκαίων μέτρων. Στην ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ παρακολουθούμε πάντοτε το αποτέλεσμα των σχετικών εφαρμογών που υλοποιούμε και δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εισήγηση προς τους συνεργαζόμενους φορείς εκείνων των στοχευμένων μέτρων που κρίνονται -κατά την άποψή μας- αναγκαία για την αντιμετώπιση μίας κυκλοφοριακής συμφόρησης, οφειλόμενης ενδεχόμενα στη μη βελτιστοποιημένη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών. Τα μέτρα αυτά μπορεί να συνίστανται σε ένα απλό εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σταθερού χρόνου, είτε στην εφαρμογή στρατηγικών ρύθμισης της σηματοδότησης με επενέργεια από την κυκλοφορία είτε ακόμη σε τροποποίηση της υπάρχουσας κυκλοφοριακής διάταξης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μικρές αλλαγές στο χρονισμό των σηματοδοτικών προγραμμάτων μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των συνολικών καθυστερήσεων σε μια διασταύρωση.

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ


Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, από το 2000 έως σήμερα, έχει συνολικά εγκαταστήσει, στη δε συνέχεια υποστηρίξει ένα σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στο ελληνικό χώρο. Η τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων αυτών, αφορά στη συντήρηση, στην εποπτεία της λειτουργίας, σε τροποποιήσεις και βελτιώσεις, σε αναβαθμίσεις του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, είτε ακόμη σε παρεμβάσεις για την αποκατάσταση βλαβών στη λειτουργία τους.

Η εταιρία, με ιδιόκτητους διακομιστές, προσφέρει μέσω διαδικτύου υπηρεσίες τηλεματικού ελέγχου των εγκαταστάσεων φωτ. σηματοδότησης και ηλεκτρονικής διαχείρισης και παρακολούθησης εργασιών, απ' όπου οι αρμόδιοι φορείς (επιβλέπουσες Δημόσιες Υπηρεσίες), μπορούν να πληροφορούνται για την κατάσταση των εγκαταστάσεων σε πραγματικό χρόνο, τις βλάβες, τα συμβάντα και για τις εκτελούμενες εργασίες στις εγκαταστάσεις που υποστηρίζονται από την εταιρεία.

Ένα σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων που έχουμε κατασκευάσει, τον υποστηρίζουμε διαχρονικά μέσω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Φορέα, με όρους που εξυπηρετούν τις ανάγκες του.