H
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ


Η εταιρεία συνεχώς προσαρμόζει και βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει, στοχεύοντας πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας.

Για το σκοπό αυτό κινείται δυναμικά στο χώρο των ευφυών συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας. Με ιδιόκτητους διακομιστές προσφέρει μέσω διαδικτύου υπηρεσίες τηλεματικού ελέγχου των εγκαταστάσεων φωτ. σηματοδότησης και ηλεκτρονικής διαχείρισης και παρακολούθησης εργασιών, απ' όπου οι αρμόδιοι φορείς (επιβλέπουσες Δημόσιες Υπηρεσίες), μπορούν να πληροφορούνται για την κατάσταση των εγκαταστάσεων σε πραγματικό χρόνο, τις βλάβες, τα συμβάντα και για τις εκτελούμενες εργασίες στις εγκαταστάσεις που υποστηρίζονται από την εταιρεία.

Λίγα λόγια για εμάς


Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ συστάθηκε τον Φεβρουάριο του έτους 2000. Οι δραστηριότητές της αφορούν τον τεχνικό, κατασκευαστικό και εμπορικό τομέα και ως σκοπός της ορίσθηκε η εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, καθώς και η εμπορία εξειδικευμένων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικής και πληροφορικής.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην προμήθεια, τοποθέτηση και στην τεχνική υποστήριξη συστημάτων οδικής φωτεινής σηματοδότησης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και παρεμφερών εγκαταστάσεων.

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ είναι (και παραμένει) από την 23/6/2006 πιστοποιημένη ποιοτικά στο εξειδικευμένο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται, ήτοι της κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, από την εταιρεία TÜV NORD, κατά το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2008.

ISO

Πιστοποιητικό ISO 9001

Πολιτική ποιότητας


ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ
I. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
II. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
III. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΩΝ
IV. ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για την ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. βασικός παράγοντας επιτυχίας, αρχή και δέσμευση αποτελεί η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της αλλά και των προσφερόμενων υπηρεσιών και η απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών πριν και μετά την πώληση. Παρακάτω παρουσιάζεται ο σκοπός και η στρατηγική προσέγγιση - φιλοσοφία της εταιρείας μας για την επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης, στην οποία έχει βασιστεί και το πλαίσιο λειτουργίας και ο σχεδιασμός του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015,

Για εμάς ποιότητα σημαίνει:
 Διαρκής ανασκόπηση του ορθού πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας μας, το οποίο διατηρείται ενήμερο και διαθέσιμο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
 Δέσμευση της ηγεσίας για συνέπεια στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσειςv
 Εστίαση στην μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας
 Εντοπισμός & αξιοποίηση των πιθανών ευκαιριών για βελτίωση
 Ελαχιστοποίηση των απειλών που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση και απόκλιση από την υλοποίηση των απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και του πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας
 Λειτουργικότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια κατασκευών,
 Ειλικρίνεια, ευγένεια, τιμιότητα, διαφάνεια, παροχή εμπιστοσύνης,
 Αξιόπιστη, πλήρης, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση,
 Ταχύτητα απόκρισης και ολοκληρωμένη υποστήριξη.
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
o Τηρούμε πλήρως πάσης φύσεως εφαρμοζόμενης νομοθεσίας και κανονισμών,
o Τηρούμε τις απαραίτητες διαδικασίες για την διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων και την διαφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας των πελατών μας.
o Τηρούμε όπου αυτό ορίζεται τεκμηριωμένες πληροφορίες, βάσει των οποίων υλοποιείται το εγκατεστημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και λαμβάνουμε αποφάσεις βάσει τεκμηρίων
o Ανανεώνουμε όπου χρειάζεται τις πρακτικές μας και χρησιμοποιούμε κατά το δυνατόν τις πιο εξελιγμένες τεχνικές και μέσα παρακολούθησης και πληροφόρησης
o Τηρούμε ένα πλαίσιο λειτουργίας στη μέγιστη δυνατή σύμπνοια με το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον
o Οι στόχοι που έχουμε θέσει είναι συμβατοί με την γενικότερη πολιτική ποιότητας και τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, είναι σχετικοί με τη συμμόρφωση των προϊόντων με γνώμονα την ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών μας, η επίδοση μας σε σχέση με αυτούς γίνεται βάσει μετρήσιμων δεικτών που παρακολουθούνται κι ενημερώνονται
o Χρησιμοποιούμε άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο ενθαρρύνουμε να συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
o Επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους συνεργάτες (υποκατασκευαστές) και προμηθευτές, διατηρώντας σχέσεις εμπιστοσύνης,
o Συστηματική και λεπτομερής ανασκόπηση και έλεγχος των απαιτήσεων των πελατών, διασφάλιση της δυνατότητας ικανοποίησης κάθε σύμβασης πριν την ανάληψή της, αναλύοντας πλήρως τις απαιτήσεις κάθε έργου μεταφέροντάς τες σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος με παράλληλο στόχο την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και στα παράπονα των πελατών της εταιρείας
o Χρησιμοποιούμε κατάλληλα υλικά υψηλών προδιαγραφών, λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
o Διεξάγουμε εκτενείς ελέγχους και επιθεωρήσεις καθ’όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προϊόντων μας
o Βελτιώνουμε συνεχώς το εφαρμοσμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα υλικά, μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και πολιτικών.

 

Εγκαταστάσεις - Υποδομές


Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη στο 8ο χιλ. της οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης. Το κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι εγκαταστάσεις της εταιρείας διαθέτει γραφεία εμβαδού 180m2, αποθηκευτικό χώρο εμβαδού περίπου 500 m2, καθώς και ηλεκτρονικά /ηλεκτρολογικά εργαστήρια εμβαδού 100m2 για την τεχνική υποστήριξη (ανάπτυξη / προγραμματισμό / δοκιμές / συναρμολόγηση) των προϊόντων που διαθέτει στη αγορά η εταιρεία.

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις είναι πλήρως εξοπλισμένες με όλα τα μέσα που απαιτούνται (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διακομιστές - server, λογισμικός και λοιπός μηχανογραφικός εξοπλισμός, δοκιμαστήρια με διατάξεις απομίμησης εγκαταστάσεων πεδίου, μηχανήματα και εργαλεία) για την αξιόπιστη διεκπεραίωση των τεχνικών δεσμεύσεων και των εμπορικών αναγκών της εταιρείας.

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ


Η εταιρία αποτελεί συνέχεια, με αναμορφωμένο σχήμα, προηγούμενης προσωπικής τεχνικής και εμπορικής εταιρείας, μέρος των δραστηριοτήτων της οποίας ήταν όμοιο με το παρόν, η οποία είχε συσταθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Στο δυναμικό της νέας εταιρείας εντάχθηκαν αρκετά από τα τεχνικά στελέχη της παραπάνω αντίστοιχης αρχικής. Η νέα εταιρεία, διαθέτει μεγάλη και πολυετή εμπειρία, περιλαμβάνει στο δυναμικό της εξειδικευμένα τεχνικά στελέχη και υποδομή σε τεχνικά μέσα, τεχνογνωσία και εγκαταστάσεις με τα οποία κατασκεύασε και υποστήριξε τεχνικά, κατά την μέχρι σήμερα 16 - ετή διαδρομή της:

 

Φωτεινές σηματοδοτήσεις


σε διασταυρώσεις αστικών και περιαστικών/ υπεραστικών οδών.


Εγκαταστάσεις πεδίου


συστημάτων κεντρικής και ευφυούς ρύθμισης της κυκλοφορίας σε αστικές περιοχές.


Τηλεματικό έλεγχο


των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού τους.

Η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία (commissioning) του εξειδικευμένου εξοπλισμού, συνδυάζεται (εάν ζητείται) με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία μας προς τους φορείς /χρήστες κατά το στάδιο του σχεδιασμού των έργων για την επιλογή της προσφορότερης τεχνικά λύσης και του καταλληλότερου εξοπλισμού. Στην συνέχεια, προσφέρεται στον εκάστοτε φορέα η κατά περίπτωση απαιτούμενη υψηλού τεχνικού επιπέδου υποστήριξη για την συντήρηση ή /και εποπτεία της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, παρέχοντας σ’ αυτόν τα κατάλληλα μέσα (π.χ. παρακολούθηση on-line μέσω διαδικτύου) και εξασφαλίζοντας αποτελεσματικές διαδικασίες παρέμβασης για την διατήρηση των εγκ/σεων σε ακεραιότητα και σε αποδοτική λειτουργία.
 

Συνεργασία με οίκους κατασκευής ειδ.εξοπλισμού


Η εταιρεία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του Ιταλικού Βιομηχανικού Οίκου S.C.A.E. S.p.A. (εξοπλισμοί ρύθμισης κυκλοφορίας, φωτεινοί σηματοδότες κ.τ.λ.), διανομέας (dealer) του Βρετανικού οίκου AGD Systems Ltd (συστήματα ανίχνευσης της κυκλοφορίας με Radar), καθώς και του Γαλλικού οίκου CITILOG (συστήματα ανίχνευσης της κυκλοφορίας με κάμερες).