H
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ


Η εταιρεία συνεχώς προσαρμόζει και βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει, στοχεύοντας πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας.

Για το σκοπό αυτό κινείται δυναμικά στο χώρο των ευφυών συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας. Με ιδιόκτητους διακομιστές προσφέρει μέσω διαδικτύου υπηρεσίες τηλεματικού ελέγχου των εγκαταστάσεων φωτ. σηματοδότησης και ηλεκτρονικής διαχείρισης και παρακολούθησης εργασιών, απ' όπου οι αρμόδιοι φορείς (επιβλέπουσες Δημόσιες Υπηρεσίες), μπορούν να πληροφορούνται για την κατάσταση των εγκαταστάσεων σε πραγματικό χρόνο, τις βλάβες, τα συμβάντα και για τις εκτελούμενες εργασίες στις εγκαταστάσεις που υποστηρίζονται από την εταιρεία.

Λίγα λόγια για εμάς


Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ συστάθηκε τον Φεβρουάριο του έτους 2000. Οι δραστηριότητές της αφορούν τον τεχνικό, κατασκευαστικό και εμπορικό τομέα και ως σκοπός της ορίσθηκε η εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, καθώς και η εμπορία εξειδικευμένων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικής και πληροφορικής.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην προμήθεια, τοποθέτηση και στην τεχνική υποστήριξη συστημάτων οδικής φωτεινής σηματοδότησης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και παρεμφερών εγκαταστάσεων.

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ είναι (και παραμένει) από την 23/6/2006 πιστοποιημένη ποιοτικά στο εξειδικευμένο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται, ήτοι της κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, από την εταιρεία TÜV NORD, κατά το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2008.

ISO

Πιστοποιητικό ISO 9001

Πολιτική ποιότητας


ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ
I. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
II. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
III. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΩΝ
IV. ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για την ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. βασικός παράγοντας επιτυχίας, αρχή και δέσμευση αποτελεί η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της αλλά και των προσφερόμενων υπηρεσιών και η απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών πριν και μετά την πώληση. Παρακάτω παρουσιάζεται ο σκοπός και η στρατηγική προσέγγιση - φιλοσοφία της εταιρείας μας για την επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης, στην οποία έχει βασιστεί και το πλαίσιο λειτουργίας και ο σχεδιασμός του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015,

Για εμάς ποιότητα σημαίνει:
◆ Διαρκής ανασκόπηση του ορθού πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας μας, το οποίο διατηρείται ενήμερο και διαθέσιμο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
◆ Δέσμευση της ηγεσίας για συνέπεια στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσειςv
◆ Εστίαση στην μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας
◆ Εντοπισμός & αξιοποίηση των πιθανών ευκαιριών για βελτίωση
◆ Ελαχιστοποίηση των απειλών που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση και απόκλιση από την υλοποίηση των απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και του πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας
◆ Λειτουργικότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια κατασκευών,
◆ Ειλικρίνεια, ευγένεια, τιμιότητα, διαφάνεια, παροχή εμπιστοσύνης,
◆ Αξιόπιστη, πλήρης, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση,
◆ Ταχύτητα απόκρισης και ολοκληρωμένη υποστήριξη.
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• Τηρούμε πλήρως πάσης φύσεως εφαρμοζόμενης νομοθεσίας και κανονισμών,
• Τηρούμε τις απαραίτητες διαδικασίες για την διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων και την διαφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας των πελατών μας.
• Τηρούμε όπου αυτό ορίζεται τεκμηριωμένες πληροφορίες, βάσει των οποίων υλοποιείται το εγκατεστημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και λαμβάνουμε αποφάσεις βάσει τεκμηρίων
• Ανανεώνουμε όπου χρειάζεται τις πρακτικές μας και χρησιμοποιούμε κατά το δυνατόν τις πιο εξελιγμένες τεχνικές και μέσα παρακολούθησης και πληροφόρησης
• Τηρούμε ένα πλαίσιο λειτουργίας στη μέγιστη δυνατή σύμπνοια με το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον
• Οι στόχοι που έχουμε θέσει είναι συμβατοί με την γενικότερη πολιτική ποιότητας και τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, είναι σχετικοί με τη συμμόρφωση των προϊόντων με γνώμονα την ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών μας, η επίδοση μας σε σχέση με αυτούς γίνεται βάσει μετρήσιμων δεικτών που παρακολουθούνται κι ενημερώνονται
• Χρησιμοποιούμε άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο ενθαρρύνουμε να συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
• Επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους συνεργάτες (υποκατασκευαστές) και προμηθευτές, διατηρώντας σχέσεις εμπιστοσύνης,
• Συστηματική και λεπτομερής ανασκόπηση και έλεγχος των απαιτήσεων των πελατών, διασφάλιση της δυνατότητας ικανοποίησης κάθε σύμβασης πριν την ανάληψή της, αναλύοντας πλήρως τις απαιτήσεις κάθε έργου μεταφέροντάς τες σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος με παράλληλο στόχο την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και στα παράπονα των πελατών της εταιρείας
• Χρησιμοποιούμε κατάλληλα υλικά υψηλών προδιαγραφών, λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
• Διεξάγουμε εκτενείς ελέγχους και επιθεωρήσεις καθ’όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προϊόντων μας
• Βελτιώνουμε συνεχώς το εφαρμοσμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα υλικά, μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και πολιτικών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


Η εταιρία ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αναγνωρίζοντας ότι η επιχειρηματική της δραστηριότητα εμπεριέχει συνθήκες και παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού της και των επισκεπτών της, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 45001:2018. Η εταιρία δεσμεύεται να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο στο πλαίσιο του δυνατού και εφικτού προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι συνθήκες και παράγοντες που έχουν επίπτωση στην Υγεία και Ασφάλεια κατά την εργασία.

Το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρίας αναφορικά με την:
I. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
II. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
III. ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
IV. ΕΜΠΟΡΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΩΝ

Σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της, τις Νομικές - Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Γενικός στόχος της εταιρίας είναι να μειώσει και να εκμηδενίσει τους θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς, που τυχόν προκαλούνται κατά την εργασία.

Για να επιτύχει τα παραπάνω, η εταιρία επιδιώκει:
• Μεγαλύτερη απόδοση, σε σχέση με το τι μπορεί να επιτύχει με απλή εφαρμογή της νομοθεσίας
• Την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου που επηρεάζει σε θέματα Υγεία & Ασφάλειας στην εργασία

Ειδικότερα η εταιρία δεσμεύεται για τα εξής:
• Να παρέχει ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας για την πρόληψη από εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες.
• Να μεριμνά για τη διαρκή βελτίωση στη διαχείριση και τις επιδόσεις στην ΥΑΕ.
• Να συμμορφώνεται με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις.
• Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αφορούν σε κινδύνους ΥΑΕ, τις οποίες δεσμεύεται να ακολουθεί η εταιρία.
• Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία
• Να εκπαιδεύει όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας σε θέματα ΥΑΕ και να τους κρατά ενήμερους για τις ατομικές τους υποχρεώσεις έναντι της ΥΑΕ.
• Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία και για την επίτευξη των Στόχων και των Προγραμμάτων της.
• Να ζητά τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζόμενων ή και των εκπροσώπων των εργαζομένων, όταν υφίστανται.
• Να παρακολουθεί και να μετρά την επίδοση στην ΥΑΕ.
• Να εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης της ΥΑΕ.
• Να θέτει σαφείς, μετρούμενους, επιτεύξιμους, ρεαλιστικούς και χρονικά καθορισμένους Σκοπούς και Στόχους, να τους ανασκοπεί ετησίως και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξή τους.
• Να ανασκοπεί περιοδικά την πολιτικής της, προκειμένου να παραμένει κατάλληλη ως προς τη φύση και την κλίμακα της επικινδυνότητας της ΥΑΕ στην εταιρία.

Όλα τα στελέχη της ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση της δέσμευσης της εταιρίας προς την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία κάνοντας παράλληλα μία συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, καθώς και δέσμευση για συνεχή βελτίωση και πρόληψη των ατυχημάτων. Η εταιρία ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. θεωρεί ότι η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία είναι υποχρέωση όλων και δεσμεύεται να εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο, διαδικασία, σύστημα για την ελαχιστοποίηση των συνθηκών και παραγόντων που δύνανται να την επηρεάσουν αρνητικά. Η παρούσα Πολιτική κοινοποιείται στο προσωπικό, είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανασκοπείται περιοδικά από τη Διοίκηση της εταιρίας, έτσι ώστε να παραμένει κατάλληλη ως προς τη φύση και την κλίμακα της επικινδυνότητας της ΥΑΕ στην εταιρία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Η εταιρία ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αποφάσισε να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 39001:2012 με στόχο να εκμηδενίσει τους θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς, που προκαλούνται από τροχαία συμβάντα.

Για να επιτύχει τα παραπάνω, η εταιρία επιδιώκει:
• Μεγαλύτερη απόδοση, σε σχέση με το τι μπορεί να επιτύχει με απλή εφαρμογή της νομοθεσίας
• Την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου που επηρεάζει σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Το Σύστημα της Εταιρίας καλύπτει τις Υπηρεσίες μεταφοράς εργαζομένων για
I. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
II. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
III. ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
IV. ΕΜΠΟΡΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΩΝ

Σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών και η συνέπεια στις υποχρεώσεις της αποτελούν βασικές αρχές της εταιρίας. Γενικός στόχος είναι η προσφορά στους πελάτες της εταιρίας υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής ωφέλειας.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρία επιδιώκει:
• Tην ελαχιστοποίηση του αριθμού των συμβάντων που μπορεί να επηρεάσουν τη συνέχεια των επιχειρησιακών διεργασιών, καθώς και την κατά το δυνατόν μείωση των επιπτώσεών τους.
• Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος και της λειτουργίας της Εταιρίας με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων:

• Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων οδικής ασφάλειας.
• Ανασκόπηση Διοίκησης
• Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
• Διορθωτικές Ενέργειες & προτάσεις συνεχής βελτίωσης
• Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρία:
• Δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
• Προσπαθεί να προσφέρει στους πελάτες της περισσότερα από όσα περιμένουν.
• Διατηρεί μία μόνιμη επαφή με τον πελάτη και πέραν των συμβατικών της υποχρεώσεων
• Παρακολουθεί διαρκώς όχι μόνο τις σημερινές ανάγκες των πελατών της αλλά και τις ανάγκες που πρόκειται να αποκτήσουν στο μέλλον
• Ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στον τομέα ευθύνης τους και να υποβάλλουν προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών της, τους εκπαιδεύει και τους επιμορφώνει διαρκώς
• Θεωρεί όχι μόνο ευπρόσδεκτη αλλά και επιθυμητή κάθε καλόπιστη κριτική των συνεργατών και πελατών της που αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών της.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Η εταιρία ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το επίπεδο των δραστηριοτήτων της, με τρόπο τέτοιο ώστε να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και να μεγιστοποιεί την κοινωνική και πολιτιστική της προσφορά.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρίας καλύπτει τα κάτωθι:
I. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
II. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
III. ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
IV. ΕΜΠΟΡΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΩΝ

Σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις επιδιώξεις της εταιρίας.

Ειδικότερα η εταιρία δεσμεύεται για τα εξής:
• Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία που διέπει την κάθε δραστηριότητα που εκτελείται από αυτή καθώς και με τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών (πελάτες, προσωπικό, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κ.α).
• Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων της.
• Να αναγνωρίζει τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, που προκύπτουν από τις Περιβαλλοντικές Πλευρές και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών.
• Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική της επίδοση.
• Να παρακολουθεί και να μετρά τις Σημαντικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις.
• Να μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης. • Να θέτει σαφείς, μετρούμενους, επιτεύξιμους, ρεαλιστικούς και χρονικά καθορισμένους περιβαλλοντικούς Στόχους, να τους ανασκοπεί ετησίως και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξή τους.

Το γενικό πλαίσιο των στόχων της εταιρίας είναι:
• Να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
• Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και για την επίτευξη των Περιβαλλοντικών Στόχων της.
• Να υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική λειτουργία της (έλεγχος καταναλώσεων, αποβλήτων, προμηθειών).
• Να κοινοποιεί στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική της επίδοση στους σχετικούς φορείς, τους συνεργάτες της και την κοινότητα, εφόσον ζητηθεί.

Η δέσμευση της εταιρίας στην παραπάνω περιβαλλοντική πολιτική θα αποδεικνύεται με αναθεώρηση των περιβαλλοντικών στόχων της, σε κάθε ανασκόπηση από τη Διοίκηση, καθώς και με τις διορθωτικές ενέργειες που θα λαμβάνονται, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης.

Η εταιρία θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων και δεσμεύεται να εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο, διαδικασία, σύστημα για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των αντίστοιχων θετικών.

Εγκαταστάσεις - Υποδομές


Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη στο 8ο χιλ. της οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης. Το κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι εγκαταστάσεις της εταιρείας διαθέτει γραφεία εμβαδού 180m2, αποθηκευτικό χώρο εμβαδού περίπου 500 m2, καθώς και ηλεκτρονικά /ηλεκτρολογικά εργαστήρια εμβαδού 100m2 για την τεχνική υποστήριξη (ανάπτυξη / προγραμματισμό / δοκιμές / συναρμολόγηση) των προϊόντων που διαθέτει στη αγορά η εταιρεία.

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις είναι πλήρως εξοπλισμένες με όλα τα μέσα που απαιτούνται (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διακομιστές - server, λογισμικός και λοιπός μηχανογραφικός εξοπλισμός, δοκιμαστήρια με διατάξεις απομίμησης εγκαταστάσεων πεδίου, μηχανήματα και εργαλεία) για την αξιόπιστη διεκπεραίωση των τεχνικών δεσμεύσεων και των εμπορικών αναγκών της εταιρείας.

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ


Η εταιρία αποτελεί συνέχεια, με αναμορφωμένο σχήμα, προηγούμενης προσωπικής τεχνικής και εμπορικής εταιρείας, μέρος των δραστηριοτήτων της οποίας ήταν όμοιο με το παρόν, η οποία είχε συσταθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Στο δυναμικό της νέας εταιρείας εντάχθηκαν αρκετά από τα τεχνικά στελέχη της παραπάνω αντίστοιχης αρχικής. Η νέα εταιρεία, διαθέτει μεγάλη και πολυετή εμπειρία, περιλαμβάνει στο δυναμικό της εξειδικευμένα τεχνικά στελέχη και υποδομή σε τεχνικά μέσα, τεχνογνωσία και εγκαταστάσεις με τα οποία κατασκεύασε και υποστήριξε τεχνικά, κατά την μέχρι σήμερα 16 - ετή διαδρομή της:

 

Φωτεινές σηματοδοτήσεις


σε διασταυρώσεις αστικών και περιαστικών/ υπεραστικών οδών.


Εγκαταστάσεις πεδίου


συστημάτων κεντρικής και ευφυούς ρύθμισης της κυκλοφορίας σε αστικές περιοχές.


Τηλεματικό έλεγχο


των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού τους.

Η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία (commissioning) του εξειδικευμένου εξοπλισμού, συνδυάζεται (εάν ζητείται) με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία μας προς τους φορείς /χρήστες κατά το στάδιο του σχεδιασμού των έργων για την επιλογή της προσφορότερης τεχνικά λύσης και του καταλληλότερου εξοπλισμού. Στην συνέχεια, προσφέρεται στον εκάστοτε φορέα η κατά περίπτωση απαιτούμενη υψηλού τεχνικού επιπέδου υποστήριξη για την συντήρηση ή /και εποπτεία της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, παρέχοντας σ’ αυτόν τα κατάλληλα μέσα (π.χ. παρακολούθηση on-line μέσω διαδικτύου) και εξασφαλίζοντας αποτελεσματικές διαδικασίες παρέμβασης για την διατήρηση των εγκ/σεων σε ακεραιότητα και σε αποδοτική λειτουργία.
 

Συνεργασία με οίκους κατασκευής ειδ.εξοπλισμού


Η εταιρεία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του Ιταλικού Βιομηχανικού Οίκου S.C.A.E. S.p.A. (εξοπλισμοί ρύθμισης κυκλοφορίας, φωτεινοί σηματοδότες κ.τ.λ.), διανομέας (dealer) του Βρετανικού οίκου AGD Systems Ltd (συστήματα ανίχνευσης της κυκλοφορίας με Radar), καθώς και του Γαλλικού οίκου CITILOG (συστήματα ανίχνευσης της κυκλοφορίας με κάμερες).